شهید حسین صادقی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1346/06/01        محل تولد: علی آباد سفلی

تاریخ شهادت:    1363/07/30        محل شهادت: میمک      

محل دفن: علی آباد سفلی

یگان خدمتی: بسیج

111