شهید امیر قلی قربانی

نام پدر: رحمان

تاریخ تولد:         1348/00/00       محل تولد: روستای عشق آباد

تاریخ شهادت:    1365/02/25       محل شهادت: مهران     

محل دفن: روستای عشق آباد

یگان خدمتی: سپاه

قرباني اميرقلي