شهید محمد خسروی عبدله

نام پدر: اله داد

تاریخ تولد:         1345/04/10        محل تولد: عبدله

تاریخ شهادت:    1364/11/24        محل شهادت: اروند رود

محل دفن: عبدله

یگان خدمتی: سپاه

محمد خسروی