شهید غلامرضا حسینی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/11/07       محل تولد: روستای عباس آباد

تاریخ شهادت:    1366/12/24       محل شهادت: ماووت      

محل دفن: روستای عباس آباد

یگان خدمتی: …………

1313