شهید حسین خزاعی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1341/04/05       محل تولد: روستای طامند

تاریخ شهادت:    1365/11/04       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: روستای طامند

یگان خدمتی: سپاه

حسین خزاعی1