شهید علی اکبر عابدی

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1337/01/01        محل تولد: روستای طارق

تاریخ شهادت:    1361/04/24        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای طارق

یگان خدمتی: سپاه

شهید علی اکبر عابدی نام پدر غلامعلی متولد 1337 شهادت 610124 سمت در جبهه رزمنده سپاهی محل تولد

شهید غلامرضا فرهمند

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/01/07        محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1365/03/02        محل شهادت: فاو

محل دفن: روستای طارق

یگان خدمتی: سپاه

114

شهید ولی الله محمدی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1345/05/02        محل تولد: روستای طارق

تاریخ شهادت:    1365/02/11        محل شهادت: فاو

محل دفن: روستای طارق

یگان خدمتی: سپاه

5555

شهید علی بخشی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1337/04/02      محل تولد:شهر نهبندان

تاریخ شهادت:    1358/12/06        محل شهادت: مشهد

محل دفن: طارق

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

1116

شهید جاویدالاثر محمد علی قنبری

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1341/01/15        محل تولد: طارق

تاریخ شهادت:    1363/12/25        محل شهادت: حورالعظیم

محل دفن: جاویدالاثر

یگان خدمتی: سپاه

1سردار شهید محمدعلی قنبری

شهید علی قنبری

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1343/02/27        محل تولد: طارق

تاریخ شهادت:    1361/01/02        محل شهادت: شوش

محل دفن: طارق

یگان خدمتی: بسیج

517