شهید  حسن رضا آمنی فرد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1339/03/03        محل تولد: شیرمرغ

تاریخ شهادت:    1361/01/05        محل شهادت: رقابیه

محل دفن: گلزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

1190

شهید  اسماعیل حسین پور

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1347/09/03        محل تولد: شیرمرغ

تاریخ شهادت:    1364/11/23        محل شهادت: اروند رود

محل دفن: شیرمرغ

یگان خدمتی: بسیج

211

شهید برات فهمیده

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1345/01/30        محل تولد: شیرمرغ

تاریخ شهادت:    1367/11/03       محل شهادت: جاده باختران

محل دفن: شیرمرغ

یگان خدمتی: بسیج

3163