شهید نورالله قاسمی پور

نام پدر: عیسی

تاریخ تولد:         1345/02/07       محل تولد: روستای شیرشتر

تاریخ شهادت:    1362/12/06       محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: روستای شیرشتر

یگان خدمتی: بسیج

116