شهید محمد حسین باقری

نام پدر: حمید

تاریخ تولد:         1342/10/12        محل تولد: شیرگ

تاریخ شهادت:    1365/10/25        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: شیرگ

یگان خدمتی: سپاه

1145

شهید علی اصغر خسروی

نام پدر: شهریار

تاریخ تولد:         1348/02/10        محل تولد: شیرگ

تاریخ شهادت:    1364/12/07        محل شهادت: مریوان

محل دفن: شیرگ

یگان خدمتی: بسیج

1382

شهید سیدمحمد حسینی شیرگ

نام پدر: سید عبدالله

تاریخ تولد:         1344/08/07        محل تولد: شیرگ

تاریخ شهادت:    1363/12/22        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: شیرگ

یگان خدمتی: سپاه

126

شهید علی عباسیان

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1358/07/01        محل تولد: شیرگ

تاریخ شهادت:    1378/01/26        محل شهادت: شرق کشور-تربت حیدریه

محل دفن: شیرگ

یگان خدمتی: سپاه

1163

شهید کماچعلی اژدری

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1347/02/03        محل تولد: شیرگ

تاریخ شهادت:    1365/10/24        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: شیرگ

یگان خدمتی: بسیج

1271