شهید موسی طوری

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1342/01/10        محل تولد: شیرگ ججگ

تاریخ شهادت:    1361/09/10        محل شهادت: سومار

محل دفن: شیرگ ججگ

یگان خدمتی: ارتش

موسی طوری