شهید علی اصغر براتی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: شیرخند

تاریخ شهادت:    1365/10/24       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: شیرخند

یگان خدمتی: ………

1269

شهید غلامرضا اشرفی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1314/08/05        محل تولد: شیرخند

تاریخ شهادت:    1365/11/04       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: شیرخند

یگان خدمتی: بسیج

172

شهید مهدی تقی نیا

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1347/10/07        محل تولد: شیرخند

تاریخ شهادت:    1365/11/02       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: تهران – بهشت زهرا

یگان خدمتی: بسیج

1213