شهید محمود آذر نیوشه

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1348/12/15       محل تولد: همت اباد

تاریخ شهادت:    1366/08/30      محل شهادت: ماووت

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

محمود آذرنيوش ف حسن1 copy

شهید محمد حسین احمدی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1335/10/03        محل تولد: شیرآباد

تاریخ شهادت:    1361/07/18      محل شهادت: کامیاران

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

محمدحسين احمدي ف عباس1 copy

شهید حسن رمضانی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1338/01/12        محل تولد: محمدآباد

تاریخ شهادت:    1366/01/25        محل شهادت: غرب

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: بسیج

حسن رمضاني ف علي اكبر1 copy

شهید علی باقری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1347/09/19        محل تولد: روستای شیرآباد

تاریخ شهادت:    1365/01/07        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

علي باقري ف محمد1 copy

شهید غلامرضا صفری

نام پدر: حسینعلی

تاریخ تولد:         1342/06/02        محل تولد: شیرآباد

تاریخ شهادت:    1363/12/25        محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: طبس

یگان خدمتی: سپاه

غلامرضا صفري ف حسين علي1 copy