شهید محمد علی آبادی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1339/01/12       محل تولد: شوکت آباد

تاریخ شهادت:    1359/08/26       محل شهادت: محور آبادان

محل دفن: شوکت آباد

یگان خدمتی: ارتش

614محمد علي آبادي