شهید قربان رمضانی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1340/04/03        محل تولد: شونگان

تاریخ شهادت:    1361/09/03        محل شهادت: سومار      

محل دفن: شونگان

یگان خدمتی: ارتش

1179