شهید محمدتقی نوروزی شوراب

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد:         1345/02/07       محل تولد: روستای شوراب

تاریخ شهادت:    1364/01/16       محل شهادت: شرق دجله

محل دفن: روستای شوراب

یگان خدمتی: بسیج

354محمد تقي نوروزي