شهید سید غلامرضا شواکندی

نام پدر: سید علی اکبر

تاریخ تولد:         1353/03/01       محل تولد: روستای شواکند

تاریخ شهادت:    1388/11/30       محل شهادت: محور چابهار ایرانشهر – باهوکلات      

محل دفن: روستای شواکند

یگان خدمتی: شرکت خدماتی دریایی شقایق

سیدغلامرضا شواکندی1