شهید عباس آزرده

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/01/19        محل تولد: روستای شمس آباد

تاریخ شهادت:    1367/02/26       محل شهادت: ماووت

محل دفن: روستای شمس آباد

یگان خدمتی: سپاه

160عبّاس آزرده