شهید رضا  اکبرنژاد

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1346/06/01        محل تولد: شایک

تاریخ شهادت:    1362/08/18        محل شهادت: پنجوین      

محل دفن: شایک

یگان خدمتی: بسیج

110