شهید  محمد میری

نام پدر: آقابزرگ

تاریخ تولد:         1350/08/20        محل تولد: شارقنج

تاریخ شهادت:    1369/09/21        محل شهادت: حصاروئیه

محل دفن: شارقنج

یگان خدمتی: نیروی انتظامی