شهید  الله داد  آشفته

نام پدر: برات

تاریخ تولد:         1316/01/01        محل تولد: روستای شاخن

تاریخ شهادت:    1364/12/20        محل شهادت: مریوان

محل دفن: روستای شاخن

یگان خدمتی: بسیج

393 الله دادآشفته

شهید  ابراهیم برزگر

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1346/02/10        محل تولد: روستای شاخن

تاریخ شهادت:    1366/04/17        محل شهادت: ماووت

محل دفن: روستای شاخن

یگان خدمتی: سپاه

92ابراهيم برزگر

شهید رضا محزون

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1350/01/06        محل تولد: روستای شاخن

تاریخ شهادت:    1367/04/07       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: روستای شاخن

یگان خدمتی: سپاه

654شهید رضا محزون 006