شهید ناصر شاکری

نام پدر: حیدر محمد

تاریخ تولد:         1342/06/02       محل تولد: روستای شاج

تاریخ شهادت:    1367/04/19       محل شهادت: بانه      

محل دفن: روستای شاج

یگان خدمتی: ارتش

1275