شهید  موسی اکبری

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1345/07/03        محل تولد: روستای سیسکان

تاریخ شهادت:    1365/07/12        محل شهادت: مریوان

محل دفن: روستای سیسکان

یگان خدمتی: سپاه

129شهيد موسي اكبري

شهید  برات سیسکانی

نام پدر: علی اصغر

تاریخ تولد:         1341/01/01        محل تولد: روستای سیسکان

تاریخ شهادت:    1361/04/04        محل شهادت: محور آبادان – ماهشهر

محل دفن: روستای سیسکان

یگان خدمتی: نیروی انتظامی