شهید علی معروف

نام پدر: حسن رضا

تاریخ تولد:         1322/03/22       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1362/12/06       محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: روستای سید مراد

یگان خدمتی: بسیج

1شهید علی معروف