شهید محسن امینی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1341/01/10        محل تولد: سیدان

تاریخ شهادت:    1365/10/04        محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: سیدان

یگان خدمتی: سپاه

محسن امینی

شهید سید اسماعیل رضوی

نام پدر: سید ابوالفضل

تاریخ تولد:         1342/02/05        محل تولد: سیدان

تاریخ شهادت:    1365/10/10        محل شهادت: سومار

محل دفن: سیدان

یگان خدمتی: جهاد

سید اسماعیل رضوی