شهید علی اکبر یوسفی

نام پدر: مصطفی

تاریخ تولد:         1345/04/02       محل تولد: روستای سیدال

تاریخ شهادت:    1364/08/24       محل شهادت: جنوب      

محل دفن: روستای سیدال

یگان خدمتی: سپاه

118