شهید  گل محمد سورگی

نام پدر: محمد رضا

تاریخ تولد:         1344/01/02        محل تولد: روستای سورگ

تاریخ شهادت:    1365/05/15        محل شهادت: میمک

محل دفن: روستای سورگ

یگان خدمتی: ارتش

682شهید گل محمد سورگی

شهید  محمد رضا سورگی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/04/03        محل تولد: روستای سورگ

تاریخ شهادت:    1365/10/25        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای سورگ

یگان خدمتی: سپاه

649شهید محمد رضا سورگی

شهید محمود سورگی

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد:         1340/01/02        محل تولد: روستای سورگ

تاریخ شهادت:    1357/11/07       محل شهادت: بیرجند (میدان شهدا)

محل دفن: روستای سورگ

یگان خدمتی: نیروی مردمی (دوران پیروزی انقلاب)

453 محمود سورگي