شهید علی بهرام پور

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1346/02/04       محل تولد: روستای سمک

تاریخ شهادت:    1365/06/12       محل شهادت: حاج عمران      

محل دفن: روستای سمک

یگان خدمتی: بسیج

علی بهرامپور1