سردارشهید رجبعلی آهنی

نام پدر: دادخدا

تاریخ تولد:         1334/04/03        محل تولد: سلطانی

تاریخ شهادت:    1361/08/25        محل شهادت: سومار      

محل دفن: سلطانی

یگان خدمتی: سپاه

سردار شهید رجبعلی آهنی1

شهید جان میرزا آهنی

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1344/03/04        محل تولد: سلطانی

تاریخ شهادت:    1363/12/22        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: سلطانی

یگان خدمتی: سپاه

1شهید جان میرزا آهنی

شهید هیبت الله آهنی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/10/01        محل تولد: سلطانی

تاریخ شهادت:    1362/12/06        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: سلطانی

یگان خدمتی: بسیج

1شهید هیبت اله اهنی