شهید  رسول فیروزی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1337/07/20        محل تولد: سفتوک

تاریخ شهادت:    1365/10/04        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سفتوک

یگان خدمتی: بسیج

1253

شهید عباسعلی رضایی

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1342/01/03        محل تولد: سفتوک

تاریخ شهادت:    1361/02/10       محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: سفتوک

یگان خدمتی: بسیج

1317

شهید حسن خنجوکی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1347/07/01        محل تولد: سفتوک

تاریخ شهادت:    1365/11/03        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سفتوک

یگان خدمتی: بسیج

1369

شهید  عبدالله فیروزی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1339/01/10        محل تولد: سفتوک

تاریخ شهادت:    1359/09/03       محل شهادت: ارومیه

محل دفن: سفتوک

یگان خدمتی: سپاه

183