شهید امیر قلی نادریان

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1346/01/01       محل تولد: روستای سربالا

تاریخ شهادت:    1366/08/20       محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: روستای سربالا

یگان خدمتی: سپاه