شهید جان محمد خدادادی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1358/07/01        محل تولد: سرو اسدیه

تاریخ شهادت:    1377/12/18        محل شهادت: منطقه مرزی زابل

محل دفن: سرو اسدیه

یگان خدمتی: ارتش

جان محمد خدادادی