شهید  سید کاظم آقایی

نام پدر: سید ابراهیم

تاریخ تولد:         1349/02/05        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/24        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سرند

یگان خدمتی: بسیج

1

شهید  سید حسین دولتی

نام پدر: سید کاظم

تاریخ تولد:         1340/01/15        محل تولد: فروس

تاریخ شهادت:    1365/05/06        محل شهادت: مهران

محل دفن: سرند

یگان خدمتی: بسیج

2

شهید شکراله زارعی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1349/01/01        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1365/10/14       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سرند

یگان خدمتی: بسیج

3

شهید امین اله صادقی

نام پدر: نصراله

تاریخ تولد:         1335/03/02        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1361/05/10        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سرند

یگان خدمتی: سپاه

4

شهید  محمد حسن علیزاده سرند

نام پدر: محمد تقی

تاریخ تولد:         1343/04/01        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/08/16       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: سرند

یگان خدمتی: ارتش

5

شهید  رضا قربانی سرند

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1347/01/03        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1364/11/21       محل شهادت: اروندرود

محل دفن: سرند

یگان خدمتی: بسیج

6

شهید  ولی اله وطن پرست

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1342/01/02        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:    1367/04/04        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: سرند

یگان خدمتی: بسیج

7

شهید  غلامعلی وطن پرست

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1345/05/05        محل تولد: فردوس

تاریخ شهادت:   1365/10/25        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: سرند

یگان خدمتی: بسیج

8