شهید رمضانعلی قربانی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1339/01/04       محل تولد: روستای ماودر

تاریخ شهادت:    1360/07/05       محل شهادت: آبادان      

محل دفن: روستای سرند

یگان خدمتی: ارتش

رمضانعلی قر بانی1 copy