شهید حسن مشمول

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد:         1342/03/01       محل تولد: سردوان

تاریخ شهادت:    1362/05/16      محل شهادت: مهران

محل دفن: سردوان

یگان خدمتی: بسیج

131

شهید علی اصغر علیزاده

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: سردوان

تاریخ شهادت:    1367/03/11        محل شهادت: فکه

محل دفن: سردوان

یگان خدمتی: ارتش

1362