شهید محمود رضا ایزدخواه

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1341/08/23        محل تولد: سرخنگ

تاریخ شهادت:    1363/02/07        محل شهادت: محور آبادان ماهشهر

محل دفن: سرخنگ

یگان خدمتی: ارتش

محمودرضا ایزدخواه