امیرشهید محمد محمدزاده

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1342/01/10        محل تولد: سراب

تاریخ شهادت:    1365/10/26        محل شهادت: نفت شهر

محل دفن: سراب

یگان خدمتی: ارتش

159

شهید ابراهیم غفرانی

نام پدر: غفور

تاریخ تولد:         1342/01/10        محل تولد: سراب

تاریخ شهادت:    1364/06/29        محل شهادت: ابوتراب

محل دفن: سراب

یگان خدمتی: ارتش

160

شهید محمد ترابی

نام پدر: موسی

تاریخ تولد:         1343/00/00        محل تولد: سراب

تاریخ شهادت:    1362/08/25        محل شهادت: میانه

محل دفن: سراب

یگان خدمتی: ارتش

161