شهید  مهدی اللهی

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد:         1343/03/03        محل تولد: روستای ساقی

تاریخ شهادت:    1361/08/13        محل شهادت: سومار

محل دفن: روستای ساقی

یگان خدمتی: بسیج

448شهید مهدی الهی

شهید یحیی ساقینی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1340/10/03        محل تولد: روستای ساقی

تاریخ شهادت:    1361/03/04       محل شهادت: ………

محل دفن: روستای ساقی

یگان خدمتی: بسیج

499يحيي ساقيني

شهید محمد عباسی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1336/03/03        محل تولد: روستای ساقی

تاریخ شهادت:    1364/12/06        محل شهادت: مریوان

محل دفن: روستای ساقی

یگان خدمتی: سپاه

307شهید محمد عباسی

شهید  عیدمحمد نجاری

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد:         1347/03/08        محل تولد: روستای ساقی

تاریخ شهادت:    1362/12/06       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: روستای ساقی

یگان خدمتی: بسیج

358شهید عید محمد نجاری