شهید محمدحسین ابراهیمی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1343/06/10       محل تولد: روستای ساقدر

تاریخ شهادت:    1361/03/02       محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: روستای ساقدر

یگان خدمتی: بسیج

450محمد حسين ابراهيمي

شهید اسماعیل حیاتی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1345/01/10       محل تولد: روستای ساقدر

تاریخ شهادت:    1365/04/25       محل شهادت: مهران (قلاویزان)

محل دفن: روستای ساقدر

یگان خدمتی: سپاه

138اسماعيل حياتي

شهید عبدالرحیم رضایی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1339/02/03       محل تولد: روستای ساقدر

تاریخ شهادت:    1361/02/21       محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: روستای ساقدر

یگان خدمتی: بسیج

487عبدالرحيم رضايي

شهید علی رضایی شهرایی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1349/01/02       محل تولد: روستای ساقدر

تاریخ شهادت:    1365/12/28       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: روستای ساقدر

یگان خدمتی: بسیج

395علي رضايي شهرابي

شهید محمد سرحدی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1331/01/02       محل تولد: روستای ساقدر

تاریخ شهادت:    1365/10/20       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: روستای ساقدر

یگان خدمتی: بسیج

495شهید محمد سرحدی

شهید حسین نجفی

نام پدر: نجف

تاریخ تولد:         1341/05/10       محل تولد: روستای ساقدر

تاریخ شهادت:    1361/02/10       محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: روستای ساقدر

یگان خدمتی: ارتش

566شهید حسین نجفی