شهید  محمد عبادی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1348/06/02        محل تولد: روستای زیرگ

تاریخ شهادت:    1365/11/03        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای زیرگ

یگان خدمتی: بسیج

305محمّد عبادي

شهید محمد چوپانی

نام پدر: محمدابراهیم

تاریخ تولد:         1346/01/01        محل تولد: روستای زیرگ

تاریخ شهادت:    1366/05/14       محل شهادت: ………..

محل دفن: روستای زیرگ

یگان خدمتی: ارتش

694محمد چوپاني

شهید حسن یوسفی

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد:         1342/03/03        محل تولد: روستای زیرگ

تاریخ شهادت:    1365/06/23        محل شهادت: سومار

محل دفن: روستای زیرگ

یگان خدمتی: ارتش

شهید  عباس شعبانی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1342/02/02        محل تولد: روستای زیرگ

تاریخ شهادت:    1362/07/26       محل شهادت: …………..

محل دفن: روستای زیرگ

یگان خدمتی: ارتش