شهید محمد احمدی

نام پدر: جواد

تاریخ تولد:         1345/03/03       محل تولد: روستای زیراج

تاریخ شهادت:    1365/02/30       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: روستای زیراج

یگان خدمتی: سپاه