شهید محمد صالحی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1347/03/07        محل تولد: زیدان

تاریخ شهادت:    1366/05/03        محل شهادت: اشنویه

محل دفن: زیدان

یگان خدمتی: سپاه

محمد صالحی

شهید محمد نبئی

نام پدر: محمداکبر

تاریخ تولد:         1348/05/02        محل تولد: زیدان

تاریخ شهادت:    1366/05/03        محل شهادت: اشنویه

محل دفن: زیدان

یگان خدمتی: سپاه

محمد نبئی