شهید محمد کوهی نژاد

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1344/01/01        محل تولد: زول

تاریخ شهادت:    1362/05/16       محل شهادت: مهران

محل دفن: زول

یگان خدمتی: بسیج

1349

شهید علی دلدار

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/05/01        محل تولد: زول

تاریخ شهادت:    1363/10/14        محل شهادت: شوش

محل دفن: زول

یگان خدمتی: بسیج

182

شهید  علی اصغر عباسپور

نام پدر: علیجان

تاریخ تولد:         1344/01/03        محل تولد: زول

تاریخ شهادت:    1363/12/23       محل شهادت: حور العظیم

محل دفن: زول

یگان خدمتی: سپاه

1403

شهید  عباس علیزاده

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد:         1344/04/14        محل تولد: شایک

تاریخ شهادت:    1362/12/15        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: مزار شهدای فرخ آباد قاین

یگان خدمتی: بسیج

13