شهید حبیب الله گرگانی زولسک

نام پدر: محمدتقی

تاریخ تولد:         1334/04/08       محل تولد: روستای زولسک

تاریخ شهادت:    1359/12/08      محل شهادت: آبادان

محل دفن: روستای زولسک

یگان خدمتی: ارتش

حبیب الله گرگانی زولسک1

شهید علی رضا حسنی زولسک

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1346/06/30        محل تولد: روستای زولسک

تاریخ شهادت:    1365/10/27      محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای زولسک

یگان خدمتی: سپاه

علی رضا حسنی زولسک1