شهید مرتضی زنگویی

نام پدر: داود

تاریخ تولد:         1373/12/04       محل تولد: دیهوک-روستای زنوغان

تاریخ شهادت:    1396/05/15       محل شهادت: کهریزک تهران    

محل دفن: دیهوک-روستای زنوغان

یگان خدمتی: ارتش

مرتضی زنگوئی1