شهید علی ساده

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1345/02/07        محل تولد: زمانی

تاریخ شهادت:    1367/06/29        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: زمانی

یگان خدمتی: ارتش

1246