سردار شهید محمد دهقان

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1345/02/10       محل تولد: روستای زرخوان

تاریخ شهادت:    1364/01/16       محل شهادت: شرق دجله      

محل دفن: جاوید الاثر

یگان خدمتی: سپاه

سردار شهید محمد دهقانی1