شهید غلام رضا پارسا

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد:         1345/03/10       محل تولد: روستای زرسنوک

تاریخ شهادت:    1368/06/08       محل شهادت: ارتفاعات بین گوریک و استوره      

محل دفن: روستای زرسنوک

یگان خدمتی: ارتش

غلامرضا پارسا1