شهید علی اکبر بائی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/11/09       محل تولد: نهبندان

تاریخ شهادت:    1367/03/09       محل شهادت: خرمال عراق      

محل دفن: روستای رودره

یگان خدمتی: سپاه

bbb

شهید علی میری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1322/01/22       محل تولد: کوهسار

تاریخ شهادت:    1365/11/06       محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: روستای رودره

یگان خدمتی: بسیج

lll