شهید  علی ابوترابی

نام پدر: علی مراد

تاریخ تولد:         1333/07/04        محل تولد: روم

تاریخ شهادت:    1367/05/25        محل شهادت: مهاباد

محل دفن: روم

یگان خدمتی: بسیج

1abotorabi

شهید  علی  پور حاجی

نام پدر: حیدر علی

تاریخ تولد:         1345/10/20        محل تولد: روم

تاریخ شهادت:    1361/02/22        محل شهادت: امالرصاص

محل دفن: روم

یگان خدمتی: بسیج

1132

شهید موسی رسولی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/01/02        محل تولد: روم

تاریخ شهادت:    1362/12/08       محل شهادت: دهلران

محل دفن: روم

یگان خدمتی: بسیج

141

شهید حسن زارعی پور

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد:         1356/03/01        محل تولد: روم

تاریخ شهادت:    1378/08/12        محل شهادت: ایرانشهر (درگیری با اشرار مسلح)

محل دفن: روم

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

171

شهید  عباس روحانی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد:         1346/06/01        محل تولد: روم

تاریخ شهادت:    1366/08/25       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: روم

یگان خدمتی: ارتش

1323

شهید علی میری

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1351/01/01        محل تولد: روم

تاریخ شهادت:    1365/10/24       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روم

یگان خدمتی: بسیج

1216