شهید غلامرضا افروزی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/04/01        محل تولد: رومشتیک

تاریخ شهادت:    1365/11/07        محل شهادت: شلمچه      

محل دفن: رومشتیک

یگان خدمتی: سپاه

184